Спеціальність: 081 «Право»

Фаховий молодший бакалавр права

Молодший спеціаліст (молодший бакалавр) з права є фахівцем, підготовленим до професійної діяльності у сфері юридичної практики. Ця сфера характеризується тим, що пов’язана з розглядом юридичних справ, здійсненням юридично значущих дій і юридичною кваліфікацією.
Професійна діяльність молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) з права безпосередньо пов’язана з необхідністю використання різних методів та засобів, що застосовуються в юриспруденції.
При підготовці майбутніх юристів коледж враховує сучасні інтеграційні процеси, перспективи входження України у європейський простір, потребу гармонізації українського законодавства до європейського.
 
Вимоги до рівня освіти.
 
Фаховий молодший бакалавр права — це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується закладом вищої освіти в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми «Право» спеціальності 081 Право, обсяг якої становить 120 кредитів ЄКТС.
Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти відповідає п’ятому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою всебічних спеціалізованих та теоретичних знань у сфері навчання та/або професійної діяльності, усвідомлення меж цих знань.
Фаховий молодший бакалавр права має загально - культурну та професійно орієнтовану підготовку, спеціальні вміння та навички в сфері права для виконання типових завдань, що передбачені на первинних посадах у галузі юриспруденції.
Здобуття вищої освіти в Україні на її початковому рівні передбачає успішне виконання особою освітньої-професійної програми спеціальності 081 «Право», що є підставою для присудження освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр права.
Особи, які мають базову середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною програмою спеціальності 081 «Право»  підготовки фахового молодшого бакалавра права та здобувати повну загальну середню освіту.
 
Професійне призначення фахівця.

Фаховий молодший бакалавр права призначений для правничої діяльності на підприємствах, в установах і організаціях всіх форм власності на первинних посадах.
Метою професійної діяльності фахового молодшого бакалавра права є охорона та захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб всіх форм власності, всіляке сприяння зміцненню законності, правопорядку, формуванню правової держави.

Майбутнє працевлаштування.

Випускники з дипломом фахового молодшого бакалавра права можуть працювати на наступних посадах:

 • інспектор з кадрів;
 • секретар - адміністратор;
 • секретар суду;
 • судовий розпорядник;
 • організатор діловодства (система судочинства);
 • помічник адвоката;
 • помічник нотаріуса;
 • помічник юриста (інші види юриспруденції);
 • архіваріус;
 • діловод.

Особливості організації освітнього процесу.

Освітньо-професійна програма «Право» спеціальності 081 Право орієнтована на надання юридичної освіти із широким доступом до працевлаштування та подальшого навчання; забезпечення формування та розвитку загальних та професійних компетентностей у галузі права, що передбачає широкі можливості реалізації зайнятості та розвитку кар’єри, засновані на отриманих здобувачами вищої освіти знаннях у галузі права.
Компетентності фахового молодшого бакалавра права формуються під час вивчення обов’язкових дисциплін:

 • Ділова українська мова;
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням);
 • Економічна теорія;
 • Безпека життєдіяльності;
 • Інформатика (інформатика та комп’ютерна техніка);
 • Теорія держави та права;
 • Історія держави та права України;
 • Історія держави та права зарубіжних країн;
 • Організація судових та правоохоронних органів України;
 • Конституційне право України;
 • Адміністративне право;
 • Цивільне та сімейне право;
 • Трудове право;
 • Кримінальне право;
 • Кримінально - процесуальне право;
 • Цивільно - процесуальне право.

Практична підготовка.

З метою забезпечення формування у здобувачів професійних навичок та вміння застосовувати отримані теоретичні знання у своїй професійній діяльності, а також для становлення професійної культури юриста навчальним планом передбачена виробнича практика в 6 семестрі тривалістю 4 тижні.

Атестація

Завершальною стадією навчання фахового молодшого бакалавр права є атестація, яка здійснюється у формі екзаменів з дисциплін:

 • Теорія держави та права;
 • Цивільне право;
 • Кримінальне право.

Випускники коледжу одержують диплом встановленого зразка.

Ми використовуємо cookies, щоб забезпечити роботу авторизованих користувачів. Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання cookies та Політики конфіденційності. More details…