Опис внутрішньої системи забезпечення якості освіти

   Система внутрішнього забезпечення якості освітньої послуги у Львівському університеті бізнесу та права і його структурному підрозділі – Фаховому коледжі Львівського університету бізнесу та права базується на таких складових:

- якості вимог (цілей, стандартів і норм);

- якості ресурсів (освітні та освітньо-професійні програми, кадровий потенціал, контингент абітурієнтів, матеріально-технічне забезпечення);

- якості освітнього процесу (наукова та навчальна діяльність, управління, освітні технології).

   Контроль за забезпеченням якості освітньої послуги в Університеті здійснюють:

- органи студентського самоврядування;

- завідувачі кафедр;

- декани факультетів;

- навчально-методичний відділ;

- ректорат Університету.

У коледжі контроль за якістю освітньої діяльності здійснюють:

- органи студентського самоврядування;

- голови циклових комісій;

- навчально-методичний відділ;

- дирекція коледжу.

   Основними елементами системи забезпечення якості освітньої послуги є:

- контроль відповідності організації навчального процесу вимогам щодо ліцензування та акредитації, іншим нормативним документам;

- політика розробки та погодження освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів, навчально-методичних комплексів складових освітньої програми, науково-освітніх видань;

- політика підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників;

- політика зворотного зв’язку зі студентами;

- політика контролю результатів навчання;

- корпоративна інформаційна система;

- план розвитку матеріально-технічної бази Університету та структурних підрозділів.

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої послуги регламентується:

- зовнішньою нормативною базою: Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативними документами;

- внутрішньою нормативною базою: Статутом Університету, Стратегіями розвитку Львівського університету бізнесу та права та Фахового коледжу Львівського університету бізнесу та права, рішеннями Вченої та Педагогічної рад, наказами та розпорядженнями ректора і директора, положеннями про структурні підрозділи, порядками, інструкціями, які регламентують освітній процес або окремі його складові.

Характеристика основних елементів внутрішньої системи забезпечення якості

  Контроль відповідності організації навчального процесу вимогам щодо ліцензування та акредитації, іншим нормативним документам.

Передбачає систему заходів спрямованих на встановлення відповідності організації навчального процесу діючим нормативним вимогам.

Забезпечується:

- на рівні Університету та Коледжу: навчально-методичним відділом, зокрема при розподілі та контролі виконання навчального навантаження науково-педагогічних (НПП) та педагогічних працівників (ПП), формуванні робочих навчальних планів, поточному контролі організації навчального процесу, вибірковому контролі внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни НПП, ПП і студентів, інші заходи;

- на рівні факультету: поточним контролем внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни НПП і студентів, інші заходи;

- на рівні кафедри: контроль завідувачем кафедри виконання стандартів освіти при забезпеченні освітнього процесу НПП.

- на рівні коледжу: контроль головою циклової (випускової) комісії та дирекцією коледжу виконання стандартів освіти та забезпечення навчально-виховного процесу ПП.

   Політика розробки та погодження освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів, навчально-методичних комплексів складових освітньої програми, науково-освітніх видань.

Передбачає систему заходів, спрямованих на удосконалення, розробку та погодження освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів, навчально-методичних комплексів складових освітньої (освітньо-професійної) програми, науково-освітніх видань.

Забезпечується:

- на рівні Університету та Коледжу: навчально-методичним відділом, зокрема при формування загальних вимог до порядку розробки та погодження освітніх (освітньо-професійних) програм, навчальних та робочих навчальних планів, навчально-методичних комплексів складових освітньої (освітньо-професійної) програми  тощо; редакційною групою, зокрема при формуванні порядку видання наукової та навчально-методичної літератури, контролю дотримання зазначених вимог, перевіркою наукової та навчально-методичної літератури на ознаки плагіату.

- на рівні факультету: при погодженні та рецензуванні освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів, навчально-методичних комплексів складових освітньої програми, науково-освітніх видань, моніторингу та перегляду освітніх програм;

- на рівні кафедри та циклової комісії: при підготовці, погодженні та рецензуванні освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів, навчально-методичних комплексів складових освітньої (освітньо-професійної) програми, науково-освітніх видань, моніторингу та перегляду освітніх програм.

   Політика підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників.

Передбачає систему заходів спрямованих на особистий та професійний розвиток, підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Забезпечується:

- на рівні Університету та Коледжу: навчально-методичним відділом, зокрема при формуванні загальних вимог до підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників, організацією тренінгів педагогічної майстерності, формуванні плану підвищення кваліфікації НПП та контролю його виконання, інші заходи; центром міжнародної діяльності та освіти, зокрема через розробку програм стажування у провідних університетах світу; центром підвищення кваліфікації та післядипломної освіти, зокрема через мовні курси (англійська, польська), курси дистанційного навчання Moodle;

- на рівні факультету : при погодженні та рецензуванні програм підвищення кваліфікації та стажування, їх навчально-методичного забезпечення, організацією проведення відкритих та показових занять;

- на рівні кафедри та циклової комісії: проведенням показових та відкритих занять, формуванням програм підвищення кваліфікації та стажування НПП та контролем їх виконання, проведенням науково-методичних семінарів кафедри, інші заходи.

   Політика зворотного зв’язку зі студентами.

Передбачає систему заходів спрямованих на розвиток студентського самоврядування, залучення студентської громади до процесів управління та розвитку Університету.

Забезпечується:

- на рівні Університету та Коледжу: ректоратом Університету та директором Коледжу, зокрема щодо загальних питань організації освітнього процесу, функціонування Університету, Коледжу та стратегії їх розвитку, побуту та дозвілля студентів; навчально-методичним відділом, зокрема при оцінці якості і встановленні зворотного зв’язку щодо організації освітнього процесу, якості освітніх програм; студентським сенатом та первинною профспілковою організацією студентів щодо організації освітнього процесу, функціонування Університету, Коледжу та стратегії їх розвитку, побуту та дозвілля студентів;

- на рівні факультету (інституту, центру): при встановленні зворотного зв’язку щодо організації освітньо-виховного процесу та студентського дозвілля;

- на рівні кафедри та циклової комісії: при встановленні зворотного зв’язку щодо засвоєння окремих складових освітніх програм, організації практик та дипломного проектування, інші заходи.

   Політика контролю результатів навчання.

Передбачає систему заходів спрямованих на контроль результатів навчання, виявлення ознак плагіату, дотримання учасниками освітнього процесу принципів та правил академічної доброчесності.

Забезпечується:

- на рівні Університету: ректоратом Університету, навчально-методичним відділом, зокрема через формування внутрішньої нормативної бази щодо політики контролю результатів навчання, принципів та правил академічної доброчесності, формування системи перевірки наукових, навчально-методичних видань, кваліфікаційних робіт на ознаки плагіату, інші заходи;

- на рівні факультету : при контролі проміжної та підсумкової атестації студентів, кваліфікаційної атестації здобувачів вищої освіти;

- на рівні кафедри: організацією проміжної та підсумкової атестації студентів, кваліфікаційної атестації здобувачів вищої освіти, перевіркою кваліфікаційних робіт студентів на ознаки плагіату.

   Корпоративна інформаційна система.

Забезпечує учасників освітнього процесу актуальною інформацією щодо освітніх програм, організації навчального процесу, результатів навчання.

Забезпечується:

- на рівні Університету та Коледжу: інформаційно-обчислювальним центром, навчально-методичним відділом в частині загальних питань функціонування та розвитку корпоративної інформаційної системи, інформації щодо освітніх програм, графіку навчального процесу;

- на рівні факультету та навчально-методичного відділу: в частині інформації щодо поточної та підсумкової успішності студентів, рейтингування студентів.

   План розвитку матеріально-технічної бази.

Визначає порядок розвитку матеріально-технічної бази Університету та його підрозділів.

План формується шляхом розгляду пропозицій Науково-технічної ради Університету, його стуктурних підрозділів, факультетів, органів студентського самоврядування, затверджується рішенням Вченої ради Університету.

Перспективи розвитку

Система забезпечення якості освіти в Університеті та Коледжі постійно розвивається і удосконалюється. Розвиток системи забезпечення якості освіти в Університеті сьогодні забезпечується реалізацією багатьох проектів, серед яких:

- мотивація науково-педагогічних працівників через систему рейтингування;

- проекти інтеграції до Європейського освітнього простору, зокрема стажування студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників, уніфікація з навчальними закладами-партнерами програм підготовки магістрів;

- подальший розвиток системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально-методичних роботах працівників Університету, кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти, зокрема через інтеграцію системи перевірки робіт на ознаки плагіату Unicheck і системи дистанційного навчання Moodle;

- подальший розвиток індивідуальні траєкторії навчання студентів, зокрема через розвиток корпоративної інформаційної системи;

- інші проекти.

 

 

Форма анкет опитування

Опитування учасників освітнього процесу та їх результати

 

Результати моніторингу стану викладання освітніх компонент

Результати моніторингу стану викладання освітніх компонент, що формують спеціальні компетентності "ГРС та Туризм" 1

Результати моніторингу стану викладання освітніх компонент, що формують спеціальні компетентності "ГРС та Туризм" 2

Результати моніторингу стану викладання освітніх компонент, що формують спеціальні компетентності "Комп’ютерна інженерія"

Ми використовуємо cookies, щоб забезпечити роботу авторизованих користувачів. Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання cookies та Політики конфіденційності. More details…